Koło gospodyń wiejskich  jest dobrowolną, samorządną i niezależną społeczno-zawodową organizacją kobiecą działającą głównie na terenach wiejskich będąca przed 29 listopada 2018 r. jednym z rodzajów społeczno-zawodowych organizacji rolników.

Pierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławice działaczka socjalistyczna Filipina Płaskowicka, aczkolwiek podobna organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” działała już od 1866 roku we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim.

Głównym aspektem działalności Kół Gospodyń Wiejskich  jest pomoc rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Innymi ważnymi aspektami jest działanie na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijanie przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowanie wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększanie uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

Od 29 listopada 2018 r. podstawą prawną działania kół gospodyń wiejskich jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Koło ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wpisu dokonuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło działa na podstawie statutu. Na terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło. Koło posiada zebranie członków i zarząd wybierany przez to zebranie.

Na czele wszystkich kół stoi Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich. Razem z kółkami rolniczymi i branżowymi organizacjami rolniczymi koła gospodyń wiejskich tworzą Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR).